Herziene Voorwaarden en regels

Herziene regels en voorwaarden voor het gebruik van het PeeVee-home.

 

Voor het reserveren van het PeeVee-home gelden de door het bestuur vastgestelde regels, tijden, dagdelen, diensten, faciliteiten en voorwaarden.

Voorrangsregels bij het reserveren van het PeeVee-home.

1. PeeVee-afdelingen/ Feestelijke bijeenkomsten van PeeVee-leden.
3. Feestelijke bijeenkomsten niet PeeVee-leden.
4. Zakelijke bijeenkomsten PeeVee-leden
5. Zakelijke bijeenkomsten niet PeeVee-leden.

De huismeester heeft het recht om een reservering tot 3 weken voor datum te wijzigen indien  er van de voorrangsregel sprake is.

 

 • Het PeeVee-home is niet beschikbaar voor zakelijke bijeenkomsten.
 • In geval van dubbele boekingen gaan de PeeVee afdelingen voor.
 • Na de reserveringsaanvraag wordt door de huismeester aan de aanvrager een bevestiging gestuurd.
 • De huismeester behoudt zich het recht voor het PeeVee-home niet ter beschikking te stellen wanneer niet aan voorwaarden wordt voldaan, doel of strekking van de activiteit daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de huismeester.
 • In het PeeVee-home zijn audio/visuele middelen aanwezig. 

De gebruiker verplicht zich tot:

 • Het maken van een reservering met het reserveringsformulier. 

 • Gebruiker dient zelf een veiligheidsplan aangaande het  evenement in te dienen bij het USPB Servicedesk. 

 • Gebruiker dient zich te houden aan het  vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten. Dit in verband met de geldende brandweerregels. 
  Maximaal 50 personen zittend “ingerichte ruimte met meubilair”. 
  Maximaal 80 personen staand “statafels” met voldoende loopruimte. 

 • Het gebruik van het PeeVee-home is slechts toegestaan overeenkomstig de gebruikerstijden die door het bestuur zijn vastgesteld. 
  Tijden beschikbaarheid PeeVee-home zijn vastgesteld van 10:00-22:00 uur. 
  Beveiliging tussen 10:00-18:00 uur. 
  Tijdens kantooruren wordt de beveiliging in principe meegenomen in de reguliere werkzaamheden. 

 • Beveiliging na 18:00 uur 
  Buiten kantoortijd dus na 18:00 uur zal er, afhankelijk van het aantal bezoekers en het soort activiteit extra beveiliging worden ingehuurd.
  Deze extra kosten worden  doorberekend aan de gebruiker. 

 • Medewerkers van het RIVM dienen de catering bestellen via het Servicecentre op kostenplaats van de afdeling. 

 • Extra schoonmaak, schade, opruim en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan de gebruiker. 

 • Voor de afdelingen van de PeeVee: indien na 3 waarschuwingen het PeeVeehome weer rommelig achterblijft, zullen de schoonmaakkosten op de betreffende afdeling worden verhaald 

 • De gebruiker is verplicht alle schade te melden aan de huismeester. 

 • De gebruiker wordt door de ingebruikneming van het PeeVee-home  en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming. 

 • Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang schriftelijk te worden gemeld. 

 • Voor het PeeVee-home gelden dezelfde gedragsregels als in alle andere gebouwen.

Contact

Voor vragen over het gebruik van 8a kun je contact opnemen met; 
Willem Willigenburg tel: 06-21454604  (71021) of mailen naar: pv@rivm.nl