Wet & regelgeving

Statuten de PeeVee

huishoudelijk reglement de PeeVee

Faciliteitenregeling BBIo

Hier vind je de meest relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op Personeelsvereniging "de PeeVee".

De statuten van de personeelsvereniging "de PeeVee" zijn vastgesteld op 19 oktober 2009 door Notaris Mr. J.A. Kool Slotlaan 68 3701 GP te Zeist Statuten Personeelsvereniging 'de PeeVee"

Een aanpassing op de statuten heeft plaats gevonden op 24 februari 2010 

De Faciliteiten regeling Personeel Vereniging SPB. 
Afspraken tusen de PeeVee SPB en de dienstleiding Bilthoven Biologicals over faciliteiten en voorzieningen tbv het PeeVeewerk.

Het financiële beleid is gericht op het stellen van kaders om grip te krijgen op de financiën van de PeeVee. Vaststellen financieel beleid, waaronder toewijzing donatie afdelingen en subsidieaanvragen. 
Donatie & Subsidiebeleid zoals vast gesteld op de ALV 09 maart 2017 

Gedragsregels en voorwaarden gebruik PeeVee-home vastgesteld door het dagelijks bestuur van de PeeVee. Gedragsregels PeeVee-home Voorwaarden gebruik PeeVee-home

Huishoudelijk Reglement Over het functioneren van de afdelingen worden bij het Huishoudelijk reglement regels gesteld. In het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen voorkomen die in strijd zijn met de statuten of de wet 
Algemeen 

Bridgeclub 
Hobbyclub 
Klaverjasclub 
PV-Chantez! 
Seniorenclub 
Sportclub 
Visclub 
Railgroep